Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Dinnercheque BV met betrekking tot de Dinnercheque

 

1.         Algemeen

1.1       Dit zijn de algemene voorwaarden van Dinnercheque BV, met betrekking tot de Dinnercheque.

1.2       Met de aanschaf/het ontvangen van de Dinnercheque geeft de koper/ontvanger ervan aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 

2.         Definities

2.1       In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Dinnercheque: Door Dinnercheque BV uitgegeven, al dan niet via aangesloten wederpartijen verkochte, Dinnercheque waarvan het saldo als betaalmiddel kan worden gebruikt voor eten, drinken en overnachtingen bij horecaondernemingen die zijn aangesloten bij Dinnercheque BV.

Dinnercheque BV: De besloten vennootschap ‘Dinnercheque BV’ en haar rechtsopvolgers.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden van Dinnercheque BV die van toepassing zijn op ieder gebruik van de Dinnercheque.

Koopovereenkomst: De overeenkomst tussen koper van de Dinnercheque en Dinnercheque BV die wordt aangegaan bij het kopen van de Dinnercheque.

Samenwerkingsovereenkomst: De overeenkomst tussen acceptanten van de Dinnercheque en Dinnercheque BV.

Koper: De (natuurlijke) persoon die een Dinnercheque afneemt bij Dinnercheque BV of een bij Dinnercheque BV aangesloten wederverkoper. 

Gebruiker: De natuurlijke persoon die een Dinnercheque onder zich heeft en/of deze gebruikt om te betalen bij een van de acceptanten voor een beperkte, in deze Algemene Voorwaarden nader gespecificeerde, beperkte reeks producten en diensten.

Acceptant: De horecaonderneming die wederpartij is van een samenwerkingsovereenkomst met Dinnercheque BV en die op grond van deze samenwerking de Dinnercheque als betaling accepteert voor door hen aangeboden eten, drinken of overnachtingen. (ook wel: "Horecaondernemingen") Op de website is een uitputtend overzicht van deze Acceptanten te vinden.

Horecaonderneming: In het vervolg zal in deze Algemene Voorwaarden met “Horecaonderneming” steeds uitsluitend worden gedoeld op de door middel van een Samenwerkingsovereenkomst bij Dinnercheque BV aangesloten café's, restaurants en hotels die eten, drinken en/of overnachtingen aanbieden en als betaalmiddel voor deze producten en diensten de Dinnercheque als betaalmiddel accepteren (ook wel “Acceptanten”). Op de website is een uitputtend overzicht van deze Horecaondernemingen te vinden.

Wederverkoper: De Partij die op grond van een samenwerkingsovereenkomst met Dinnercheque BV bevoegd is tot wederverkoop van de Dinnercheque.

Tegoed: Het bedrag op de Dinnercheque waar de Koper recht op heeft na betaling van het verschuldigde bedrag voor de aanschaf van de Dinnercheque bij Dinnercheque BV of een Wederverkoper.

Saldo: Het resterende bedrag van het door Dinnercheque BV of Wederverkoper verstrekte tegoed dat op de Dinnercheque staat.

Producten: De Dinnercheque is slechts bedoeld als betaalmiddel voor een beperkte reeks goederen dan wel diensten, te weten: eten, drinken en overnachtingen. De producten die bij aangesloten horecaondernemingen (“Acceptanten”) kunnen worden afgenomen beperken zich uitsluitend tot eten en drinken. Overige producten aangeboden door Acceptanten kunnen niet met de Dinnercheque worden betaald. In het vervolg zal in deze Algemene Voorwaarden met “Producten” steeds uitsluitend worden gedoeld op eten en drinken.

Diensten: De Dinnercheque is slechts bedoeld als betaalmiddel voor een beperkte reeks goederen dan wel diensten, te weten: eten, drinken en overnachtingen. De diensten die bij aangesloten horecaondernemingen (“Acceptanten”) kunnen worden afgenomen beperken zich daarom uitsluitend tot overnachtingen. Overige diensten aangeboden voor Acceptanten kunnen niet met de Dinnercheque worden betaald. In het vervolg zal in deze Algemene Voorwaarden met “Diensten” steeds uitsluitend worden gedoeld op overnachtingen.

3.  Identiteit van de ondernemer

Nationale Horeca Cadeaukaart B.V

Ambachtsweg 6
1474HW Oosthuizen

KvK-nummer: 58289410
Btw-identificatienummer: NL852967615B01
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
-        de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
-        de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend
-        een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

4.         Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

4.1       Op alle aanbiedingen, orders, bestellingen, overeenkomsten en overige relaties tussen Dinnercheque BV en Koper en/of Gebruiker zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken, deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

4.2       Het accepteren van een aanbieding en/of het aangaan van een overeenkomst of overige relatie met Dinnercheque BV houdt in dat de Koper en/of Gebruiker de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Ook elk gebruik van de Dinnercheque houdt in dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard. Het gebruik van de Dinnercheque zonder aanvaarding is niet mogelijk en/of toegestaan.

4.3       Van het in de Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te allen tijden via de website www.dinnercheque.nl/algemenevoorwaarden in te vinden.

4.4       Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dinnercheque BV bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dinnercheque BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

4.5       Dinnercheque BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden, zal Dinnercheque BV deze gewijzigde Algemene Voorwaarden zo spoedig mogelijk plaatsen op de website www.dinnercheque.nl/algemenevoorwaarden.

4.6       De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn na publicatie op de website tevens van toepassing op het moment van publicatie reeds bestaande Koopovereenkomsten.

4.7       Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig is of wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Dinnercheque BV het ongeldige gedeelte van de Algemene Voorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

 

5.         Aanschaf van de Dinnercheque

5.1       De Dinnercheque kan slechts worden aangeschaft bij Dinnercheque BV en/of Wederverkopers.

5.2       Door de aanschaf van de Dinnercheque bij Dinnercheque BV en/of Wederverkopers komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Koper en Dinnercheque BV, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

5.3       Door de aanschaf van de Dinnercheque bij een partij anders dan Dinnercheque BV en/of Wederverkopers komt geen Koopovereenkomst tot stand tussen de koper ervan en Dinnercheque BV. De koper van een Dinnercheque bij een partij anders dan Dinnercheque BV en/of Wederpartij kan derhalve geen rechten ontlenen aan de aanschaf van en/of het Saldo op de Dinnercheque ten opzichte van Dinnercheque BV, Wederverkopers of Acceptanten.

5.4       Na aankoop van de Dinnercheque valt het gebruik en de bewaring van de Dinnercheque en eventuele bijbehorende codes onder volledige verantwoordelijk en risico van de Gebruiker.

5.5       De Gebruiker is verantwoordelijk voor het met zorgvuldigheid en discretie behandelen van de Dinnercheque en eventuele bijbehorende codes bij het gebruik van de Dinnercheque, met name in het geval van aankopen via internet, met het oog op fraudepreventie.

5.6       De Koper en/of Gebruiker dient de kassabon van de aanschaf van de Dinnercheque te bewaren ter bewijs van het aangeschafte Tegoed op de Dinnercheque. Dinnercheque BV accepteert de originele kassabon dan wel een door Dinnercheque BV ondertekend uittreksel uit de centrale rekeningadministratie van Dinnercheque BV als enige bewijsmiddel voor de aanschaf van de Dinnercheque.

5.7       Dinnercheque BV staat niet in voor de juistheid van via het internet aan de Koper en/of Gebruiker verstrekte informatie ten aanzien van de hoogte het Saldo op de Dinnercheque en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid. 

5.8       Dinnercheque BV is geen enkel geval gehouden rente te verstrekken over het Tegoed en/of het Saldo op de Dinnercheque aan de Koper en/of Gebruiker.

5.9       De producten worden niet eerder van saldo voorzien dan na betaling van het volledige factuurbedrag.

 

6.         Geldigheid van de Dinnercheque

6.1       De Dinnercheque is niet opnieuw oplaadbaar. Nadat het volledige Tegoed is besteed, dan wel nadat het overgebleven Saldo op de Dinnercheque is komen te vervallen overeenkomstig artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden is de Dinnercheque niet meer bruikbaar als betaalmiddel.

6.2       Het Tegoed en/of Saldo van de Dinnercheque is, tenzij anders vermeld, door de Koper en/of Gebruiker te gebruiken gedurende twee jaar na de datum van aanschaf van de Dinnercheque door de Koper, daarbij inbegrepen de dag van aanschaf zelf. Na deze periode vervalt de geldigheid van de Dinnercheque en het daarop aanwezige Saldo aan Dinnercheque BV. Het op de Dinnercheque aanwezige Saldo wordt niet aan de Koper en/of Gebruiker gerestitueerd en de Koper en/of Gebruiker kan op geen enkele manier meer aanspraak maken op het overgebleven Saldo op de Dinnercheque.

 

7.          Overdraagbaarheid van de Dinnercheque

7.1       De Dinnercheque is niet persoonsgebonden en door de Koper en/of Gebruiker slechts om niet overdraagbaar aan een derde, die na ontvangst wordt aangemerkt als de Gebruiker.

7.2       De Koper en/of Gebruiker die de Dinnercheque om niet overdraagt aan een derde is ervoor verantwoordelijk de nieuwe Gebruiker op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

7.3       Door het aannemen van de Dinnercheque van de Koper en/of Gebruiker stemt de nieuwe Gebruiker in met deze Algemene Voorwaarden.

7.4       De Dinnercheque mag door Koper en/of Gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dinnercheque BV niet anders dan om niet worden verschaft aan derden in uitoefening van bedrijf of beroep.

 

8.         Gebruik van de Dinnercheque

8.1      De Gebruiker kan de Dinnercheque slechts gebruiken als betaalmiddel voor het afnemen van Producten en Diensten van Acceptanten, dat wil zeggen uitsluitend eten, drinken en/of overnachtingen.

8.2       De Dinnercheque is onder geen beding te besteden bij andere partijen dan Acceptanten.

8.3       De Dinnercheque is onder geen beding te gebruiken als betaalmiddel voor het afnemen van producten of diensten anders dan eten, drinken en/of overnachtingen.

8.4       De Dinnercheque en/of het zich daarop bevindende Saldo zijn onder geen beding inwisselbaar voor (contant) geld.       

 

9.          Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of beschadiging van de Dinnercheque

9.1       Dinnercheque BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van de Dinnercheque. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van de Dinnercheque van de Koper en/of Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering van het Tegoed en/of overgebleven Saldo van de Dinnercheque plaats aan de Koper en/of Gebruiker.

9.2       Indien de Koper en/of Gebruiker misbruik maakt en/of fraudeert en/of een poging doet te frauderen met de Dinnercheque, daaronder mede maar niet uitsluitend verstaan het proberen te verzilveren van de Dinnercheque door falsificatie, de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal Dinnercheque BV de Koper en/of Gebruiker terstond het recht op gebruik van de Dinnercheque ontzeggen en de Dinnercheque blokkeren. Dinnercheque BV zal hiervan direct aangifte doen bij de aangewezen autoriteiten en behoudt zich het recht voor de door ontstane schade te verhalen op de Koper en/of Gebruiker. Het Saldo op de geblokkeerde Dinnercheque zal niet worden gerestitueerd aan de Koper en/of Gebruiker.

9.3       Bij een beschadigde edoch niet misbruikte Dinnercheque kan de Koper en/of Gebruiker Dinnercheque BV verzoeken het overgebleven Saldo op een nieuwe Dinnercheque te plaatsen, zulks na aftrek van €5,00 administratiekosten. Voor zover het Saldo op de Dinnercheque niet toereikend is om de €5,00 administratiekosten te verrekenen, zal geen vervanging plaatsvinden. De beschadigde Dinnercheque dient door de Koper en/of Gebruiker in een gesloten enveloppe, samen met volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiel telefoonnummer van de Koper en/of Gebruiker te worden toegezonden aan Dinnercheque BV:

Dinnercheque

Ambachtsweg 6, 1474 HW

Oosthuizen

Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.

 

10.          Uitsluiting garanties

10.1       Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, worden alle garanties met betrekking tot het Spaarplan, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de prestaties, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, omissies en volledigheid, afgewezen.

10.2       Dinnercheque BV staat er niet voor in dat het aanbod van een Acceptant op het moment van aanschaffen van de Dinnercheque, nog steeds geldt wanneer de Koper en/of Gebruiker de Dinnercheque wenst te verzilveren bij de Acceptant.

 

11.       Rechten en verplichtingen van Dinnercheque BV

11.1    Dinnercheque BV behoudt zich het recht voor haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst intraconcern over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit de Koopovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

11.2    Dinnercheque BV heeft het recht, edoch, met uitzondering van het bepaalde in artikel 10.5 van deze Algemene Voorwaarden, nimmer de verplichting, op elk gewenst moment het Saldo van de Dinnercheque terug te voldoen aan de Koper en/of Gebruiker.

11.3    Dinnercheque BV behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Dinnercheque in combinatie met acties van de Wederverkopers en Acceptanten uit te sluiten.

11.4    Dinnercheque BV is gerechtigd om – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van de Dinnercheque op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen.

11.5    Indien Dinnercheque BV de Dinnercheque buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op de Dinnercheque binnen een redelijke termijn aan de Koper restitueren.

 

12.       Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1    Alle aansprakelijkheid van Dinnercheque BV voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de door Dinnercheque BV uitgegeven informatie – die de Koper en/of Gebruiker lijdt doordat Dinnercheque BV tekortschiet in de nakoming van deze Algemene Voorwaarden en/of een overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en/of een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

12.2    Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van de door Dinnercheque BV verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis op de Dinnercheque van de betreffende Koper en/of Gebruiker aanwezige Saldo. Indien de Koper en/of Gebruiker na het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis aankopen doet met de Dinnercheque of op enige andere manier het Saldo verminderd, dan wordt dit nieuwe, lagere Saldo aangemerkt als het Saldo op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Het bedrag van de verschuldigde schadevergoeding zal daarnaast niet meer kunnen bedragen dan het bedrag waarvoor Dinnercheque BV verzekerd is.

12.3    De Koper en/of Gebruiker vrijwaart Dinnercheque BV dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die verband houden met en/of voortvloeien uit de met Dinnercheque BV gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die Dinnercheque BV in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

12.4    Dinnercheque BV is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Acceptant bij de aanschaf van door de Acceptant aangeboden Producten en Diensten (eten, drinken en/of overnachtingen). Dinnercheque BV is dientengevolge niet verantwoordelijk voor deze aankopen en op deze aankopen zijn de algemene voorwaarden van de Acceptant van toepassing.

12.5    Dinnercheque BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de koopovereenkomst met de Gebruiker.

12.6    Dinnercheque BV is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van de Dinnercheque door Acceptanten. Indien een Acceptant de Dinnercheque weigert te accepteren, kan de Gebruiker hiertoe niettemin een klacht indienen bij Dinnercheque BV overeenkomstig artikel 13.7.

12.7    Dinnercheque BV is voorts onder geen beding aansprakelijk indien zij als gevolg van overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend -  verstaan:

-  Internationale conflicten;

-  Gewelddadige of gewapende acties;

-  Maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid;

-  Boycot-acties; en/of

-  Arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

12.8    Dinnercheque BV streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Koper en/of de Gebruiker van de Dinnercheque en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Gebruiker steeds te kunnen laten beschikken over het Tegoed en/of Saldo op de Dinnercheque. Niettemin garandeert Dinnercheque BV niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Tegoed en/of Saldo kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan Dinnercheque BV gelieerde) partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen Dinnercheque beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk.

 

13.       Voorbehoud van rechten van intellectuele eigendom

13.1    Alle rechten van intellectuele eigendom op de Dinnercheque en aanverwante producten, waaronder verpakkingsmaterialen, gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, geluids- en beeldmateriaal, programmatuur, websites en website-content, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan, en overigens alle documenten die verband houden of onderdeel zijn van de Dinnercheque, berusten uitsluitend bij Dinnercheque BV of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

14.       Overige bepalingen

14.1    De gelden die binnenkomen door aanschaf van de Dinnercheque bij Dinnercheque BV of Wederverkopers worden beheerd door de Stichting Beheer Derdengelden Dinnercheque BV. 

14.2    Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

14.3    Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken door Dinnercheque BV en/of Wederverkopers en/of Acceptanten hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door Dinnercheque BV zijn bevestigd.

14.4    Dinnercheque BV is niet verantwoordelijk voor toezeggingen ten aanzien van de Dinnercheque gedaan door Wederverkopers, Acceptanten of andere partijen, tenzij deze toezeggingen door Dinnercheque BV schriftelijk zijn bevestigd.

14.5    De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Koper en/of Gebruiker worden door Dinnercheque BV uitdrukkelijk verworpen.

14.6    Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn in de meest recente en vigerende versie gepubliceerd op de website www.dinnercheque.nl/algemenevoorwaarden.

14.7    Kopers en/of Gebruikers met klachten met betrekking tot de Dinnercheque worden verwezen naar de klantenservice van Dinnercheque BV. Het e-mailadres en/of telefoonnummer waarop deze klantenservice te bereiken is staat vermeld op de website van Dinnercheque BV: www.dinnercheque.nl.

 

15.       Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 15.1 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 15.2   Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
  1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  2. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  3. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  4. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 
Artikel 15.3   Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 15.4   Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
  2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  12. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  13. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

16.         Toepasselijk recht

16.1    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle hierop betrekking hebbende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.